LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 13.12.23 med ikrafttredelse 01.01.24.

 

 

LOV FOR LEKA IDRETTSLAG

Stiftet 1920

Sist endret 2024

 

 

§ 1       Formål

 

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som er vedtatt av Idrettstinget.

 

§ 2       Organisasjon

 

(1)        Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 

 

(2)        Idrettslaget er medlem av Norges Svømmeforbund, Norges Fotballforbund, Trøndelag friidrettskrets. 

 

(3)        Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Trøndelag idrettskrets og Leka idrettslag fungerer også som idrettsrådet i Leka kommune fordi det ikke finnes andre idrettslag i kommunen.

 

(4)        For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

 

(5)        For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2  og 2-3.

 

§ 3       Medlemmer

 

 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.

For at en person skal opptas i et idrettslag må vedkommende: 

 1. Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

 1. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder  forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister, jf. NIFs lov § 10-5

 

§ 4       Kjønnsfordeling

 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4

 

§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-52-6 og 2-7

 

§ 6       Inhabilitet

 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.  

 

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

 

§ 8       Refusjon av utgifter og godtgjørelse

 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10

 

§ 9       Regnskap og revisjon mv. 

 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-72-112-13 og 2-14

 

§ 10     Årsmøtet og årsmøtevalgte organer

 

 1. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. 

 

 1. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-152-162-172-192-20.  

 

 1. Årsmøtets oppgaver:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er) 
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten         
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle 
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. ev. beretning fra kontrollutvalget 
  4. ev. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste             
 11. Fastsette 
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

14. Dersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:

 

 1. Styre med leder, nestleder og [antall, minst ett] styremedlem[mer] [og [antall]] varamedlem[mer]
 2. Kontrollutvalg med leder og [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] varamedlem[mer]]
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 4. Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, minst ett] varamedlem[mer]
 5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 

 

15. Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

 

(4)        [For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. [Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.]]

 

(5)        [For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. [Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av årsmøtet.]

 

§ 11     Idrettslagets styre

 

(1)        Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. 

 

(2)        Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

 

 1. Styret skal sørge for:
 • Å iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • at idrettslagets formål ivaretas forsvarlig 
 • organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak 
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten

 

(4)        Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

            

(5)        Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter. 

 

(6)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 12     Grupper

 

(1)        Idrettslagets undergrupper:

 • svømmegruppa
 • fotballgruppa
 • allidrettsgruppa
 • Bueskyttergruppa

 

 

(2)        Følgende gjelder for de ulike gruppene: 

 

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet. 
 2. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.  
 3. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.

 

(3)        Gruppestyrer eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret eller årsmøtet, og innenfor de rammer som er fastsatt av styret eller årsmøtet. 

 

§ 13     Lovendring

 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 

 § 14      Oppløsning, utmelding mv.

 

 1. Idrettslaget kan vedta oppløsning: 
  1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller 
  2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning. 

 

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

 

(3)        For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.